اسنک ذرت (بیوگلز)

  • کنترل دیابت
  • کاهش وزن
  • مبارزه با سرطان
  • کاهش سطح کلسترول